Aansluiten bij de Radboud Biobank

Procedure rondom besluitvorming nieuwe deelbiobanken
De Radboud Biobank heeft als doel om binnen het Radboud universitair medisch centrum een infrastructuur te realiseren voor het verzamelen, opslaan en beheren van lichaamsmateriaal en bijbehorende klinische data. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model dat hiervoor in het Parelsnoer Instituut (PSI) is ontwikkeld. Het is de verwachting dat de wetenschappelijke gegevens die worden gecreëerd met behulp van bovengenoemde infrastructuur zullen leiden tot een betere gezondheid van patiënten en versterking van de positie van het biomedisch onderzoek in Nijmegen.
Door continuering van bestaande deelbiobanken en toevoeging van nieuwe deelbiobanken, ontstaat de Radboud Biobank als verzameling van deelverzamelingen, professioneel en voor lange tijd geborgd. Nieuwe deelbiobanken gebruiken dezelfde infrastructuur en (kwaliteits-)standaarden op het gebied van ICT, juridisch-ethische aspecten, biobanking, communicatie en uitgifte. Hierdoor ontstaat een efficiënte en hoogwaardige voorziening voor wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie.

Brochure: Implementatie van een nieuwe deelbiobank
Checklist: Implementatie van een nieuwe deelbiobank
Notitie vastleggen klinische data 
Wetenschappelijke en Ethische toetsing in de Radboud Biobank
Kosten opzetten en onderhouden biobank
Zichtbaarheid resultaten
Trajectschema complexe biobanken / projectopslag

Beleid nevenbevindingen
Door de komst van nieuwe technieken om lichaamsmateriaal te onderzoeken is de kans op nevenbevindingen toegenomen. In nauwe samenwerking met de afdeling Genetica en de CMO-light zijn er zgn. bouwstenen ontwikkeld voor de patiënteninformatie en het informed consent omtrent nevenbevindingen. Tevens is er een voorbeeld formulier voor het intrekken van eerder verleende toestemming opgesteld. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Commissie Mensgebonden Onderzoek (cmo@iwkv.umcn.nl).

Patiëntinformatie, IC en intrekkingsformulier

Aansluiting van bestaande biobanken en biobanken met restmateriaal bij de Radboud Biobank
De Radboud Biobank is ontworpen als een prospectieve, 'de novo' biobank voor opslag en uitgifte van materiaal en gegevens van patiënten van het UMC St Radboud die expliciet toestemming gegeven hebben voor het afnemen van extra biomateriaal ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek en innovatie.
Onderbrenging van bestaande biobanken bij de Radboud biobank heeft vooral tot doel de kwaliteit van de bestaande biobanken zoveel als mogelijk op hetzelfde niveau te brengen als de normen die voor de Radboud Biobank gelden en daarmee ook een meerwaarde te creëren voor het materiaal zoals thans is opgeslagen in de bestaande biobanken. De Radboud Biobank biedt ook de afdelingen/ketens/consortia die voor wetenschappelijke doeleinden materiaal opslaan dat resteert na reguliere diagnostiek en behandeling gelegenheid zich aan te sluiten als deelbiobank.

Bestaande biobanken en restmateriaal

Afspraken biomaterialen en SOPs
In het Radboudumc wordt door diverse afdelingen, ketens en consortia biomateriaal verzameld. Deze biomaterialen worden in verschillende deelbiobanken opgeslagen, maar worden uiteindelijk allemaal ondergebracht bij de Radboud Biobank. Om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van het biomateriaal te borgen zijn er algemene afspraken gemaakt en vastgelegd in standard operating procedures (SOPs). Deze afspraken zijn afgeleid van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Parelsnoer Instituut (PSI).

Afspraken biomaterialen en SOPs
Besmetting biomateriaal