Organisatie

De Radboud Biobank is als technology platform ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de Radboud Biobank. De Raad van Bestuur wijst de directeur van de Radboud Biobank aan. Deze directeur stelt een Management Team (MT) samen op zodanige wijze dat in de actuele ondersteuningsbehoefte van de Radboud Biobank wordt voorzien. De zakelijke kant van de Radboud Biobank wordt geborgd vanuit de afdeling Laboratoriumgeneeskunde en de inhoudelijke kant door de Beleidsraad welke ingesteld is door de Raad van Bestuur. Deze is ook vertegenwoordigd in deze Beleidsraad. De directeur vraagt de Beleidsraad om advies maar is zelf bevoegd een beslissing te nemen. De uitvoering wordt geregeld door de directeur van de Radboud Biobank na overleg met de Beleidsraad. De directie Radboud Biobank draagt ervoor zorg dat de Beleidsraad over elk kalenderjaar gerapporteerd wordt over de activiteiten van de deelbiobanken.

Reglement Radboud Biobank
Werkwijze Beleidsraad Radboud Biobank
Zichtbaarheid resultaten
Wetenschappelijke onafhankelijkheid

Zeggenschap over biomateriaal en gegevens opgeslagen in de Radboud Biobank
Het biomateriaal en de gegevens in de Radboud Biobank zijn toevertrouwd door de patiënten aan de afdeling/keten/consortium (verder in dit document vermeld als deelbiobank) met het oog op toekomstig onderzoek. Er is geen sprake van eigendomsrecht, wel is er een zeggenschapsrecht. De patiënt heeft zijn/haar zeggenschapsrecht met het ondertekenen van het informed consent aan de deelbiobank overgedragen.
De deelbiobank heeft de verzameling in het bezit, de Radboud Biobank beheert het biomateriaal en de gegevens. In een aantal gevallen treedt een door de Raad van Bestuur erkende keten of consortium op als eigenaar. In beide gevallen is met instemming van betrokken afdelingen vastgelegd dat de biobank activiteiten bij betreffende organisatorische eenheid zijn ondergebracht. De Raad van Bestuur heeft een hoofd van de keten of het consortium benoemd. Afdelingshoofden, keteneigenaren en consortiumleiders zijn het formele aanspreekpunt voor de Radboud Biobank. Er is een overeenkomst tussen deelbiobank en Radboud Biobank, waarin de inclusie, aard van de verzameling, wijze van beheer en opslag en uitgifte is vastgelegd.

Zeggenschap over biomateriaal en gegevens opgeslagen in de Radboud Biobank 
Procedures na intrekken informed consent of foutieve inclusie